За нас

Американският научен център в България, Inc. (ARCB) е организация в САЩ с нестопанска цел, с 501 (в) 3 статут (облекчен от данъци), която подкрепя научните изследвания и академично сътрудничество между учени от Северна Америка и Югоизточна Европа, включително и проекти и дейности, провеждани в чужбина на своята партньорска институция , Американския научен център в София (ARCS). ARCS e организация, работеща в София от 2005 г., която предоставя на учени от Северна Америка, Западна и Източна Европа (пост-докторанти и докторанти) база в България за академични изследвания в областта на хуманитарните и социалните науки. Тя е също посветена на насърчаването на сътрудничеството между изследователи от Северна Америка, Западна Европа и Югоизточна Европа. Освен това, ARCS е натрупала значителен опит в разработването на грантови програми, които улесняват съхранението, подобряването и устойчивостта на местните музеи и културно наследство.

От особен интерес за ARCB и ARCS са съхраняването на историческата памет и изследванията в областта на тоталитарните режими в историята на България и съседните страни, с акцент върху събирането на архиви, документи и лични свидетелства (виж www.victimsofcommunism.bg); и изследвания в областта на историята на българо-американските отношения и българската емиграция в САЩ.

Американски научен център в София

ул.Васил Петлешков №75, София 1510
тел: +359 2 947 9498; +359 2 945 7548
факс: +359 2 840 1962