Общи условия / General Terms and Conditions

С достъпа си до „Уебсайта“, вие се съгласявате със следните правила и условия (за „отказ от отговорност“, или „Споразумение“). Вие сте правно обвързани от настоящото споразумение, което е между вас и American Research Center in Bulgaria Inc. (ARCB) и American Research Center in Sofia Foundation („ARCS“). Споразумението определя вашите права и отговорности като потребител („Потребител“) на Уебсайта.

1. Условия за абонаменти

ARCB и ARCS предоставят единствено хостинг и достъп до публикуване на съдържанието. Ние не можем да поемем никаква отговорност по отношение на публикуваните материали. Въпреки, че не можем да наблюдаваме и контролираме напълно съдържанието на потребителя, ние можем да приложим, по наша преценка, автоматизирани инструменти за филтриране, наблюдение и/или изтриване на съдържание, което ARCB и ARCS смятат, че е в нарушение на настоящото споразумение. Решението да качите информация или споделите информация на този Уебсайт представлява ваша отговорност и би следвало да представяте или да споделяте само съдържание, което ви принадлежи и няма да нарушава правата на другите. С предоставянето на вашето потребителско съдържание на Уебсайта, вие давате на ARCS лиценз с възможност за прехвърляне, който е вечен, безвъзмезден, в световен мащаб, и позволява показване, хостване, преотстъпване, разпространявате, и други начини да се използва вашето съдържание до степен, във форма или в контекст, които ние считаме за подходящи или чрез каквито и да било медия или носител и технологии или устройства, известни сега или в бъдеще, разработени или открити.

2. Използването на материали

Изтеглянето на цели или частични материали на всякакво съдържание или база данни е забранено за всеки потребител на сайта. Изтеглянето и евентуално повторното публикуване на материалите може да бъде позволено със специално разрешение, издадено от управителното тяло на ARCB и ARCS за изследователски и академични цели. Искания за използване на материалите следва да се изпратят до usadmin@arcosofia.org.

3. Абонаменти условия и индивидуалните грантове

Членството за Уебсайта е задължително. Първият месец е БЕЗПЛАТЕН, а след това плащането ще възлиза на 7.99 долара на месец. Членството може да бъде прекратено по всяко време. Членовете на Уебсайта могат да разглеждат пълното му съдържание и да публикуват свои материали на него.

By accessing the “Website”, you agree to the following terms and conditions (the “Disclaimer” or “Agreement”). You are legally bound by this Agreement, which is between you and the American Research Center in Bulgaria Inc. (ARCB) and American Research Center in Sofia Foundation (“ARCS”). The Agreement defines your rights and responsibilities as a user („User“) of the Website.

1. Terms for Subscriptions

ARCB and ARCS are merely hosting and providing access as well as providing tools to post and share content. We cannot accept any liability with regard to such material. While we cannot preview or monitor the User Provided Content, we may apply, at our discretion, automated filtering tools monitor and/or delete any content that ARCB and ARCS believe to be in violation of this Agreement. The decision to upload information to or share information on the Website is your responsibility and you should only submit or share content that belongs to you and that will not violate the rights of others. By submitting User Provided Content on the Website, you grant ARCS a perpetual, royalty-free, world-wide, transferable license to publish, display, host, sublicense, distribute, and otherwise use your submission to the extent and in the form or context we deem appropriate on or through any media or medium and with any technology or devices now known or hereafter developed or discovered.

2. Use of the Materials

The download of the whole or parts of any content or database is prohibited for any user of the site. The download and eventual republication of the materials may be allowed by a special permission granted by the ARCB and ARCS selection committee for academic research purposes. Requests for the use of content should be send to usadmin@arcosofia.org.

3. Subscription Terms

Membership for the Website is required. The first month is FREE, then the payment will be $7.99 per month. Membership may be terminated at any time. The members of the Website can browse the full content of the Website and publish their materials on it.